اخبار داغ

  طرح تأسیس صندوق بین المللی ترمیم سرمایه وتوسعه سرمایه گذاریBPN

  این صندوق بین المللی ترمیم سرمایه وتوسعه سرمایه گذاری برپایه MOU های تاکنون امضاء شده تأسیس وثبت می گردد وهلدینگها وکنسرسیوم های سرمایه گذار در این صندوق سهام دار می گردند این صندوق ابتدا در ایران ثبت وسپس در کشورهای سرمایه گذاران ثبت وراه اندازی می گردد تا کنون  ۳۷ میلیارد یورو MOU امضاء گردیده واین مقدار را سرمایه ثابت این صندوق بین  المللی در نظر می گیریم وبه ثبت می رسانیم البته بصورت سهامی عام سپس می توانیم تاسقف ۴۰% درصد از سهام کل را در بورس کشورهای ثبت شده بصورت نقدی – تمام قسط –پیش قسط وقسط عرضه نمود و پول محلی INSIDE CURRENCY(I.C) تأمین می گرددکه می توان این سرمایه را در سیستم بانکی همان کشور به گردش در آ ورد واز محل برگشت یا درآ مد از سیستم بانکی یارانه ۱۵% تا ۴۰% درصد از هزینه کل تولید وحتی صادرات وخرید ماشین آلات وقطعات یدکی ماشین آلات  رابه تولید کننده وهمینطور در بخش خدمات به خدمات دهنده پرداخت نمود البته نه بصورت واریز به حساب تولید کننده یا خدمات دهنده بلکه بصورت تآمین کسر موجودی درحساب که در قبال رعایت استنداردهای کمی وکیفی مواد اولیه تا تولیدی وبسته بندی وصادراتی کالا وخدمات وهمچنین با این کار می توان نرخ هزینه تولید وقیمت  تمام شده برای مصرف کننده ونرخ تورم را پایین آورد والبته می توان با پرداخت  بخشی از بهره تسهیلات بانکی  در ادوار گردش بانکی تسهیلات نرخ بهره بانکی را پایین آورد چون یکی از علل بالابودن هزینه تولید در کشور مان بالا بودن نرخ بهره بانکی نسبت به سایر کشورها صنعتی جهان می باشد که این مهم کاملا قابل تأمین می باشد وتمامی این هزینه ها وسرمایه گذاری ها کاملا از محل تولید و .خدمات الخصوص در صادرات قابل تأمین و برگشت می باشد وبرای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران سه مزیت را به همراه دارد :

  ۱:میزان فاصله سهم در آ مد نفتی را نسبت به سهم در آمدغیرنفتی  را دربودجه کل کشورکاهش می دهد خود این رخداد سبب کاهش نرخ تورم می شود چون دلارهای نفتی در  کشور ما نسبت به سایر کشورهای نفتی اثر تورمی  ۴تا۵ برابری دارد چون بخش نفتی اقتصاد کشورمان برروی خام فروشی نفت تکیه زده است ولی در سایر کشورهای  نفتی  ویا صاحب تکنولوژی نفتی بخش بزرگ درآمد نفت از فرآورده های دسته یک دو وسه وحتی دسته چهار این صنعت بزرگ می باشد یعنی به ازاء نفت بشکه ۸۰ دلار ۳۰۰ تا۳۵۰ دلار کسب درآمد می نمایند.

  ۲: بخش درآمد ارزان قیمت کشور سهم بیشتری در بوجه کشور پیدا می کند که بازهم سبب می شود که کشور در سال بعد با کسر بودجه کمتری روبرو شود وتورم  ناشی از کسر بودجه کشور که سبب افزایش نرخ ارز واثر تورمی در سال بعد می شود راتا حد موثری تحت کنترل درآورد ومهار نمود حتی تاحدی هم کاهش اثر ونرخ را می توان مشاهده  نمود وهمچنین می توان  کسر بودجه بهداشت ودرمان را جبران نمود وکمبود اماکن آموزشی  ودر مانی دولتی را تاحد رضایت بخشی جبران نمود

  ۳: با این کار دولت نیازی به سرمایه گذاری  سنگین برای ایجاد اشتغال ندارد چون  سرمایه گذاری در زمان رکود تورمی سبب کسر بیشتر بودجه وازدیاد نقدینگی وبالا بردن نرخ تورم بیش پبیش درکشور خواهد شد خود این عمل یعنی پرداخت به صورت ترمیم کسر موجودی وفروش سهام دولت رابی نیاز از چاپ ریال مجدد وبیشتر می کند و همین کمک به ظاهر کوچک در صنعت وخدمات سبب بالارفتن توان خرید در کشور وافزایش تولید در کشور وایجاد فرصت شغلی فراوانی در کشور خواهد شد که مجموع این رخ دادها سبب خروج اقتصاد از رکود تورمی می شود  وهمچنین سبب می شود که سهم تولید داخلی نسبت به زمان  حال ۵/۱ تا۳ برابر افزایش یابد البته بستگی دارد به چگونگی اجرا ودر اختیار گرفتن عوامل کلیدی دراین مهم مانند اصلاح استنداردها ویاتعویض استندارد وافزایش سطح استنداردها واصلاح وتغییر وتعویض برخی از قوانین بانکی وتجاری درکشوروایجاد پشتوانه های حقوقی مستحکم در قوانین تجاری و  جزایی وکیفری کشور وهم سوی هر سه با یک دیگر واصلاح نظام حقوق ودستمزد از روز مزد به ساعت مزد و کاهش ساعت کار صنایع وخدمات در هر شیفت از ۱۲ ساعت به ۸ ساعت واز ۸ ساعت به ۶ ساعت کار در روز ودر عوض افزایش تعداد شیفت کاری  که این عوامل باعث می شود که بهره وری زمانی وهزینه ای بالا رود وپرت زمان وهزینه را کاهش دهد وباعث کاهش هزینه تولید وسبب رعایت وافزایش دستمزد قشر گارگری وکارمندی در کشور اسلامی عزیزمان می شود وهمچنین سبب ایجاد فرصتهای شغلی وبهره وری بیشتر از پتانسیل صنعتی کشور اسلامی زرخیزمان  می شود.

  واما بخش دوم اثرات فروش سهام این صندوق بین المللی در جامعه :

  ۱: جمع آوری پولهای شناور: پولهای شناور که یکی از عوامل کلیدی دیگر وبسیار مهم که سبب بالا رفتن نرخ تورم وکاهش ارزش بهای ریال دراقتصاد کشور می شود را کاهش می دهد  .

  ۲: جمع آوری پولهای شناور وورودش به چرخه اقتصادی هدفمند سبب سوق دادن سرمایه واقتصاد از واسطه گری مازاد که یکی از عوامل گرانی کالا در کشور می باشد به تولید وخدمات می گردد.

  ۳:با فروش سهام در جامعه به صورتهای مذکور سبب کمتر شدن فاصله طبقات اقتصادی و سبب بزرگتر شدن قشر متوسط و پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری درکشور عزیز اسلامیمان میشود وحتی سبب کاهش جرایم وتخلفات قضایی هم می شود چون ریشه ۸۰% درصد تخلفات وجرایم مرتکبه ریشه فقر وضعف اقتصادی دارد.

  حال دربخش سوم به تقسیم بودجه وکلیت آن می پردازم:

  ۱: ۴۰% درصد سهم بودجه یارانه پرداختی ۱۵% تا۴۰% درصدی کالا وخدمات

  ۲: ۱۷% درصد سهم بودجه یارانه جبرانی بهره بانکی برای کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای تولید وخدمات

  ۳: ۱۳% درصد سهم بودجه یارانه جبرانی بهره تسهیلات وام مسکن اعم از خرید یاساخت مسکن وافزایش زمان باز پرداخت وافزایش سهم وام درارزش خرید وساخت مسکن  ووام خرید خودرو ولوازم خانگی وتعمیرات و پیش بهای مسکن و وامهای تحصیلی  و دانشجویی وازدواج

  ۴: ۲۵% درصد سهم سرمایه گذاری ترمیمی وتوسعه ای وسرمایه در گردش صندوق بین المللی ترمیم سرمایه وتوسعه سرمایه گذاری

  ۵: ۵% درصد متمم بودجه برای زمان کسر بودجه در بخشهای یاد شده

  در بخش چهارم به  نحوه فروش می پردازم:

  ۲۰%  ازسهام کل صندوق در جمهوری اسلامی ایران بفروش می رسد چون مرکزیت ومحوریت صندوق با  جمهوری اسلامی ایران است و۲۰% دیگر هم در کشور سرمایه گذاران بفروش می رسد. وبا روش نقدی وتمام قسط وپیش قسط وقسط واگذار یا به فروش می رسد.

  در بخش آخر فروش سهام شرکتهای تحت حمایت وسرمایه گذاری شده البته بصورت شرکتهای مادر تخصصی وبلوک بندی کوچک ویکسان سازی قیمت سهام به  میزان ۴۰% درصد از صنعت نفت گاز وپتروشیمی و ۳۰% درصد از صنایع غیر نفتی  بازهم به روش بخش سوم این  سهام واگذار وبفروش می رسد وبخش دیگری از پول شناور بی هدف جامع را جمع آوری وهدفمند می نماید.

  دسته : اخبار BPN - اسلایدر اصلی تعداد بازدید : 2565 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ نویسنده : مدیریت سایت دیدگاه ها : 0
  مطالب پیشنهادی

  مجتمع شرکتهای بین المللی بادران پارس نیرو به عنوان موسس مجتمع صنایع مادر خاوران که مشتمل بر ۸ شرکت تخصصی و دفاتر بین الملل خود در کشور های هلند، آلمان، ایتالیا، ایالات متحد آمریکا، چین و کانادا می باشد از ظرفیت های مختلف خود در جهت احداث، تهیه و تجهیز انواع نیروگاه های مولد برقی در مقیاسهای کوچک و متوسط از ظرفیت های ۵ کیلو وات تا ۱۰۰۰ کیلو وات جهت ساختمان های اداری و مسکونی، هتل -ها، بیمارستا نها، اماکن متبرکه، تفریحی، ورزشی و آموزشی و همچنین انجام مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه و مزارع بادی با مقیاس های ۲ مگا وات تا ۲۰۰۰ مگا وات جهت تامین برق صنعتی کارخانجات و پروژه های نیروگاهی ، صنایع برودتی، عمران و ساختمان، تجهیزات پیش ساخته ساختمان، برنامه نویسی نرم افزاری در تکنولوژی رباتیک و نفت، گاز و پتروشیمی استفاده نموده که در این زمینه آمادگی خود را جهت ارائه این خدمات اعلام می دارد .

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

  من با این شرایط موافق هستم .