اخبار داغ
  انرژی فسیلی

  با همکاری وزارت نفت فرآیند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تدوین شد

  شرکتهای پایین‌دستی صنعت نفت مبنای الگوی مدیریت انرژی کشور شدند

  درخواست شرکتهای اروپایی از BPNجهت تامین نفت خام سبک ایران به مدت ۵ سال

  متقاضیان داخلی و خارجی به صف شده اند تکلیف توسعه فاز ١١ پارس جنوبی روشن می شود

  بیانیه پایانی نشست ١۶٨ اوپکنفت، گاز و پتروشیمی